O nás

 
Ing. Miroslav Novotný ml., Ing. Miroslav Novotný – BOZPON
Adresa: Košická 11, 066 01 Humenné, tel.: 0915 088 472, e-mail: bozpon1@gmail.com
 
 
Ing. Miroslav Novotný st., Ing. Miroslav Novotný – SAFETYNOV
Adresa: Košická 11, 066 01 Humenné, tel.: 0905 632 999, e-mail: safetynov2@gmail.com
 
 
Sídlo Humenné - služby v oblastiach: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana a prevencia závažných priemyselných havárií.
 
 
Vážení zákazníci,
 
        dovoľte, aby sme Vám touto cestou prezentovali naše podnikateľské subjekty Ing. Miroslav Novotný – BOZPON a Ing. Miroslav Novotný – SAFETYNOV, ktoré ponúkajú komplexné služby pre malé a stredné podniky v oblastiach:
 
  • školenia zamestnancov v oblasti BOZP podľa zákona č. 124/2006 Z. z., prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle vyhlášky 147/2013 Z.z., vodičov referentských vozidiel podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 208/1991 Zb., ochrany pred požiarmi podľa zákona  č. 314/2001 Z. z.,
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom a hlukom pri práci v zmysle zákona  NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
  • autorizovaný bezpečnostný technik - ABT: bezpečnostnotechnická služba v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ( činnosti pod pôsobnosťou orgánov štátnej správy podľa zákona č. 125/2006 Z.z.,
  • banský bezpečnostný technik - BBT: o inšpekcií práce a orgánov banskej štátnej správy podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe,
  • technik požiarnej ochrany - TPO: požiarna ochrana v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
  • odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva vydané podľa § 18a ods. 5 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva,
  • špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií - ŠPZPH: prevencia závažných priemyselných haváriami v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencií závažných priemyselných havárií,
  • banský projektant: projektuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo ktorý vypracúva plány, prípadne dokumentáciu týkajúcu sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom v zmysle vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
  • vedúci likvidácie havárie: riadi likvidácie závažných prevádzkových nehôd  (havárií) pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom v zmysle zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe,
  • služby koordinátora bezpečnosti na stavenisku zabezpečujeme v zmysle § 6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
  • vypracovanie predpísanej dokumentácie, vnútorných predpisov a pravidiel na zaistenie BOZP a pracovného prostredia v súlade s platnou legislatívou,
  • vypracovanie kariet bezpečnostných údajov - KBÚ v zmysle nariadení EÚ: REACH a CLP,
    
v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom  na konkrétne podmienky klienta.
 
 
Vďaka profesionalite a kvalitnému prístupu sme získavali dôveru viacerých obchodných partnerov, ktorí pôsobia v rôznych odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry ( chemická výroba, strojárska výroba, práca s chemickými látkami a chemickými zmesami, banské činnosti a činnosti vykonávané banským spôsobom, energetika a elektromontážne činnosti, drevospracujúci priemysel, stavebné činnosti, automobilový priemysel, školstvo a mnohé iné).
 
Uvedené služby postupne vykonávame na základe osvedčení a oprávnení od roku 2004 s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.
 
Sme flexibilní, vždy ochotní riešiť individuálne požiadavky našich zákazníkov.
 
 
Oprávnenia
 
Ing. Miroslav Novotný – BOZPON
 
Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, vydané NIP Košice, ev. čís. : ABT-0097/15.
 
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, vydané NIP Košice, ev.č.: VVZ-0139/18-01.1.
 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov na výkon činnosti technika požiarnej ochrany Číslo: 90/2017, vydané Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove dňa 15.12.2017.
 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti banský bezpečnostný technik ustanovený podľa § 6 ods. 5 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydané OBÚ v Košiciach, dňa 23.10.2019, číslo: 815-2346/2019.
 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva vydané podľa § 18a ods. 5 zákona NR SR  č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z.z., vydaný MV SR, 05.12.2018, Evidenčné číslo: SKR-6-185/2018.

 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 12 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre odbornosť: špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, číslo: 0311; vydaný MŽP SR Bratislava, 15. júla 2013.
 

Dodatok č.1 k osvedčeniu č. 0311 o odbornej spôsobilosti podľa § 19 zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre odbornosť: špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, MŽP SR Bratislava, 11. január 2018.

 
 
Ing. Miroslav Novotný – SAFETYNOV
 
Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, vydané NIP Košice, ev. č. ABT-000504-06.
 
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, vydané NIP Košice, ev.č.: VVZ-1353/07-01.1.
 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti banský bezpečnostný technik ustanovený podľa § 6 ods. 5 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, banský projektant ktorý v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom projektuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo ktorý vypracúva plány, prípadne dokumentáciu týkajúcu sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vedúci likvidácie havárie ustanovený podľa § 6 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd  (havárií) pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydané OBÚ v Košiciach, dňa 28.10.2019, číslo: 817-2347/2019.
 
Rozhodnutie č. 1445-2192/2012 HBÚ so sídlom v Banskej Štiavnici o poverení školenia zamestnancov pre získanie a overovanie odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami.
 
Oprávnenie HBÚ so sídlom v Banskej Štiavnici ev. číslo: 21-002/2013 na vykonávanie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom 51/1988 Zb. pre činnosti podľa prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. pre skupinu 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu pre: 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 12 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre odbornosť: špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, číslo: 0039, vydaný MŽP SR Bratislava, 23.apríla 2003.
 
Dodatok č. 1 k osvedčeniu č. 0039 o odbornej spôsobilosti špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, MŽP SR Bratislava, 23. január 2008.
 
Dodatok č. 2 k osvedčeniu č. 0039 o odbornej spôsobilosti špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, MŽP SR Bratislava, 31. október 2012.
       
Dodatok č. 3 k osvedčeniu č. 0039 o odbornej spôsobilosti špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, MŽP SR Bratislava, 12. január 2018.
 
Rozhodnutie o udelení autorizácie č. 004/2005/AUT-6.3., MŽP SR Bratislava, 29.6. 2005.
 
Autorizácia sa udeľuje na vykonávanie týchto činností pre iného prevádzkovateľa:
  1. hodnotenie rizika ( § 6 zákona),

  2. vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy ( § 9 zákona),

  3. vypracúvanie a aktualizovanie havarijného plánu ( § 18 zákona),

  4. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti podľa písmena a) až c).

Rozhodnutie o predĺžení platnosti autorizácie 004/2005/AUT - 6.3, na vykonávanie činností pre iného prevádzkovateľa v oblasti prevencie ZPH, vydané MŽP SR Bratislava, číslo: 6523/2010-3.225686/2010.
 
Rozhodnutie o predĺžení platnosti autorizácie 004/2005/AUT - 6.3, na vykonávanie činností pre iného prevádzkovateľa v oblasti prevencie ZPH, vydané MŽP SR Bratislava, číslo: 5289/2015-3.226236/2015.
 
Osvedčenie na Systémy environmentálneho manažérstva na vykonávanie interných auditov systému v zmysle ISO 14001:1996 a ISO 19011:2002, certifikát č. 11170203018 vydané SGS Slovakia s.r.o., 2003.
 
 
Naše služby
 
Bezpečnosť práce
 
Bezpečnostnotechnická služba
 
Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.
 
Výkon bezpečnostnotechnickej služby je vykonávaný na základe oprávnenia vydanom Národným inšpektorátom práce.
 
 
Koordinátor BOZP na stavenisku
 
Služby koordinátora bezpečnosti na stavenisku zabezpečujeme v zmysle § 6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 
Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa § 3 ods. 1, ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavby vedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho.
 
 
Koordinácia zahŕňa:

1. uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri:

    • technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
    • určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp;

2. plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom:

   • uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 ,
   • dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b),

3. úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c), ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,

4. spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,

5. opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,

6. zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

 
 
Bezpečnostnotechnická služba
 
Prostredníctvom bezpečnostného technika, resp. autorizovaného bezpečnostného technika zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 
Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba primerane plní úlohy ustanovené v § 26 a v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 
 
Sú to najmä tieto činnosti:
  • odborná poradenská činnosť v oblasti BOZP,

  • vykonávanie výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP, vypracovanie vnútorného predpisu ( systém, obsah a pravidelnosť vstupných, resp. opakovaných školení),

  • vypracovanie predpísanej dokumentácie, vnútorných predpisov a pravidiel na zaistenie BOZP ( interné smernice, bezpečnostné predpisy, bezpečné pracovné postupy, miestne prevádzkové predpisy a pod.),

  • vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,

  • vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie ( kontrola pracovísk, strojov, zariadení, pracovných prostriedkov, nástrojov, zariadení budov, bezpečnostných značení a dopravných ciest z hľadiska bezpečnosti, kontrola dodržiavania právnych a interných predpisov na zaistenie BOZP),

  • vypracovanie zásad poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov ( OOPP), vrátane zoznamov pre všetky pracovné funkcie,

  • vypracovanie vnútorného dokumentu pre hlásenie, spôsobe oznamovania a vedenia evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby ZPH, spísanie potrebných oznámení a záznamov, šetrenie závažných PÚ a spolupráca pri ich oznamovaní,

  • vedenie predpísanej dokumentácie v oblasti BOZP a pracovného prostredia v súlade s platnou legislatívou,

  • vypracovanie kariet bezpečnostných údajov v zmysle nariadení EÚ: REACH a CLP,

  • vypracovanie prevádzkových poriadkov pre ochranu zamestnancov pred chemickými faktormi a hlukom, návrhov kategorizácie pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík, informovanie zamestnancov o nebezpečných chemických faktoroch,

  • vypracovanie informácie o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce,

  • predkladanie pravidelných informácii o stave a vývoji BOZP a pracovného prostredia v organizácií,

  • účasť na základe požiadania pri kontrolách vykonávaných štátnymi orgánmi dozoru,

  • iné činnosti podľa požiadaviek zákazníka.

 
Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do vnútornej dokumentácie pre oblasť BOZP a pracovného prostredia. Podávanie informácií o zmenách v legislatíve formou pravidelných informačných listov.
 
 
 
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
 
Prostredníctvom špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií a platnej autorizácie zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie činnosti podľa zákona NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencií závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov. Sú to najmä tieto činnosti:
 
   • vypracovanie predpísanej dokumentácie a jej aktualizácia ( Kategorizácia podniku, Hodnotenie rizika, Program prevencie ZPH, Bezpečnostný riadiaci systém, Bezpečnostná správa, Havarijný plán, podklady pre Plán ochrany obyvateľstva),
   • vykonanie interných auditov funkčnosti bezpečnostného riadiaceho systému a spracovanie návrhov na zlepšovanie jeho funkčnosti,
   • oboznamovanie s predpísanou dokumentáciou zamestnancov spoločnosti vrátane cudzích zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť na pracoviskách spoločnosti,
   • vykonávanie pravidelného školenia zamestnancov a precvičovanie situácií podľa Havarijného plánu, vrátane precvičovania súčinnosti jednotlivých subjektov,
   • plnenie v mene objednávateľa oznamovacie povinnosti vyplývajúce zo zákona pri vzniku ZPH,
   • poskytovanie potrebnej súčinnosti pri kontrolách štátnych orgánov a spoluprácu s nimi,
   • posúdenie zámerov na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich výrobných objektov,
   • resp. iné požiadavky.
 
Technik požiarnej ochrany
 
Prostredníctvom technika požiarnej ochrany zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie činnosti podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Sú to najmä tieto činnosti:
 
   1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
   2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
   3. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
   4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
   5. určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
   6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
        
         Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
     
Prostredníctvom odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie činnosti podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Sú to najmä tieto činnosti:
 
   • vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,
   • vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
   • vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.      
 
         Banský bezpečnostný technik
 
Prostredníctvom banského bezpečnostného technika zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie činnosti podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Sú to najmä tieto činnosti:
 
   1. poskytuje organizácii poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia,
   2. je oprávnený uložiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné opatrenie na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca; uložené opatrenie, o ktorom bezodkladne informuje štatutárny orgán organizácie, platí až do jeho zrušenia alebo zmeny štatutárnym orgánom organizácie,
   3. zúčastňuje sa zisťovania príčin závažného pracovného úrazu.